http://bip.gov.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu
 

  

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
XIII/133/11 w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Zbąszyń
 

UCHWAŁA Nr XIII/133/11

Rady Miejskiej w Zbąszyniu

z dnia 28 października 2011r.

 

 

w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Zbąszyń

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f., pkt 2 i 3ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwała niniejsza dotyczy:

1) wprowadzenia na terenie gminy i miasta Zbąszyń opłaty od posiadania psów;

2) określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów;

3) określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa,

5) wyznaczenia inkasentów opłaty od posiadania psów,

6) określenia terminu płatności dla inkasentów,

7) wprowadzenia i określenia wynagrodzenia dla inkasentów,

8) wprowadzenia zwolnień od opłaty od posiadania psów.

 

§ 2. Wprowadza się na terenie gminy i miasta Zbąszyń opłatę od posiadania psów.

 

§ 3. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Zbąszyń w wysokości 38,00 zł od jednego psa.

 

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania jednorazowo do 15 marca lub w dwóch ratach; pierwsza do 15 marca, druga do 15 września, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia w ciągu roku podatkowego w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek

 

§ 5. Wyznacza się inkasentów opłaty od posiadania psów z terenu wsi w osobach:

1) Pani Łucja Górna na terenie wsi Chrośnica;

2) Pan Krzysztof Krym na terenie wsi Nowe Jastrzębsko;

3) Pani Bożena Kwaśnioch na terenie wsi Łomnica;

4) Pan Jan Kostera na terenie wsi Nądnia;

5) Pan Hilary Szutta na terenie wsi Nowy Dwór;

6) Pan Jan Trochelepszy na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska;

7) Pani Irena Raczkowiak na terenie wsi Perzyny;

8) Pan Cygan Wiesław na terenie wsi Przychodzko

9) Pan Wojciech Winiarz na terenie wsi Przyprostynia

10) Pan Marek Sołtysik na terenie wsi Stefanowo

11) Pan Grzegorz Nowaczyk na terenie wsi Stefanowice

12) Pani Mariann Mazur na terenie wsi Strzyżewo

13) Pan Ireneusz Wilk na terenie wsi Zakrzewko

14) Pani Mirek Małgorzata na terenie wsi Nowa Wieś

 

§ 6. Posiadacze psów w mieście uiszczają opłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu lub na rachunek Urzędu - Bank PKO BP S.A Nr 68 1020 4144 0000 6102 0145 9973

 

§ 7. 1. Terminem płatności dla inkasentów jest trzeci dzień następujący po ostatnim dniu, w którym wpłata opłaty powinna nastąpić.

2. Za zwłokę w rozliczeniu zainkasowanych kwot opłaty od posiadania psów w terminie określonym w ust.1, naliczane będą odsetki, zgodnie z przepisami działu III ustawy - Ordynacja podatkowa.

 

§ 8. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

 

§ 9. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów posiadanie psów przyjętych na utrzymanie z Przytuliska z Nowego Dworu na okres jednego roku podatkowego.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty od posiadania psów obowiązującej od 2012 roku.

Uzasadnienie

Do uchwały nr XIII/133/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Zbąszyń

 

Wprowadzenie opłaty od posiadania psów w wysokości określonej w uchwale ma oparcie w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2012. (M.P. 2011 nr 95 poz. 961) Zgodnie z ustawą organ stanowiący może wprowadzić opłatę za posiadanie psów. Proponuje się wprowadzić opłatę w wysokości 38,00 zł za posiadanie jednego psa. Ustawa zwalnia z opłaty od posiadania psów:

 osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,

 osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa,

 podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych- z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Jednocześnie art. 14 pkt.4 ustawy zawiera kompetencje dla rady gminy wprowadzania innych niż w/w zwolnień przedmiotowych. Proponuje się zatem uchwalenie zwolnienia w zakresie posiadania psa z przytuliska dla zwierząt na okres jednego roku podatkowego

 

Ilość odwiedzin679
Osoba wprowadzającaMarcin Klorek
Osoba wprowadzająca
Kontakt: 683866009 wew. 302
Opis: Administrator BIP
Osoba odpowiedzialna za informacjęRada Gminy
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2011-10-28
Data ukazania się2011-11-08
Ostatnia zmiana2011-11-08
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miejski w Zbąszyniu
ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń
stopka
Tel. (68) 3866009, (68) 3846009
fax (68) 3846010


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...